Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY  GMINNEJ  BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ  W  POKRZYWNICY

 

 

 

  I.    Podstawa prawna działalności biblioteki

                              

§  1

 

Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury,

posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru placówek kultury prowadzonego przez

Urząd Gminy w Pokrzywnicy- Księga Rejestrowa nr. 1/1992 r.

 

§  2

 

Działalność Biblioteki regulują następujące podstawowe akty prawne:

   1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach/ Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539

        z późn. zm./,

   2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/j.t. Dz. U. 1996,nr 13,

        poz..74 z późn. zm./,

   3. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

        Kulturalnej/j. t. Dz. U. 1997, nr 110, poz 721 z późn. zm./,

   4. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie  niektórych ustaw określających  

        kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa      

        /Dz. U. 1998, Nr 106, poz. 669/,

   5.  Statut Biblioteki.

 

 

  II.     Postanowienia ogólne

 

 

§  1

 

Siedzibą Biblioteki jest wieś Pokrzywnica, a terenem jej działalności gmina Pokrzywnica.

 

§  2

 

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Pokrzywnica.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

   - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego i Pułtuska Biblioteka Publiczna

   im. Joachima Lelewela.

 

§  3

 

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych   

    społeczeństwa, oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. Prawo korzystania z Biblioteki 

    ma charakter powszechny.

 

2. Do podstawowych zadań zgodnie ze statutem należy:

       1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zgromadzonych materiałów

        bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego

        regionu oraz potrzeb młodzieży szkolnej,

        2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz

         prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

        3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

        4) organizowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i

         niepełnosprawnym,

        5) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu dorobku nauki

         oraz kultury polskiej i światowej,

        6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie

         rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych

         społeczeństwa.

         7) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w świetlicach wiejskich.

 

 

§  4

 

   1.  Zasady udostępniania i korzystania ze zbiorów określają regulaminy wypożyczalni

        Biblioteki Gminnej i Filii.

   2.  Przy Bibliotece i jej Filii mogą działać koła przyjaciół biblioteki i aktyw biblioteczny.

 

 

 

     III.  Sprawy kadrowe

 

 

   1.  Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje

        Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektor sprawuje ogólny nadzór

        nad funkcjonowaniem Filii Bibliotecznej w Dzierżeninie i świetlic wiejskich:

        w Pokrzywnicy, Dzierżeninie i Pobyłkowie Małym.

   2.  Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor. Sprawy kadrowe Biblioteka prowadzi

        wspólnie z  Urzędem Gminy. Teczki kadrowe pracowników znajdują się w szafie

        pancernej w Urzędzie Gminy.

   3.  Pracownicy zatrudnieni w Bibliotekach powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie

        do zajmowanych stanowisk, określone w odrębnych przepisach.

4.      Zakresy obowiązków dyrektora Biblioteki Gminnej i kierownika Fili określone są w  

szczegółowym przydziale obowiązków.                                                                                                                        

 

 

  IV.  Gospodarka finansowa i majątek Biblioteki

 

 

   1.  Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji

        kultury.

   2.  Działalność Biblioteki jest finansowana ze środków przekazywanych przez gminę

        Pokrzywnica.

   3.  Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki z

        zachowaniem dotacji budżetowej.

   4.  Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

   5.  Obsługę finansowo-księgową Biblioteki prowadzi Referat Budżetu i Finansów Urzędu

        Gminy w Pokrzywnicy.

   6.  Oświadczenie woli w imieniu biblioteki składa dyrektor Biblioteki. W przypadku

        zobowiązań finansowych wymagane jest złożenie kontrasygnaty przez Skarbnika

        Gminy lub osobę przez niego upoważnioną.

   7.  Majątek biblioteki jest własnością Gminy Pokrzywnica i może być wykorzystywany

       jedynie do celów związanych z jej działalnością.

   8.  Za majątek Biblioteki odpowiedzialny jest dyrektor, a za majątek znajdujący się w

        Filii- kierownik tej placówki.

   9. Ewidencje wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych oraz ich opracowanie

       Prowadzi się zgodnie z przepisami wydawanymi przez Ministerstwo Kultury i        

       Dziedzictwa Narodowego.

 10. Inwentaryzację majątku Biblioteki przeprowadza się komisyjnie zgodnie z przepisami

       finansowymi.

 11. Skontrum zbiorów Biblioteki Gminnej i Filii przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat   

       oraz w przypadku zmian personalnych.

 12. Komisję do przeprowadzania skontrum powołuje Dyrektor. On też zatwierdza: protokóły   

       skontrum, protokóły ubytków i selekcji materiałów bibliotecznych, protokóły zdawczo-  

       odbiorcze.

 

 

 

V. Dokumentacja Biblioteki

 

 

1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z napisem ,,Gminna Biblioteka Publiczna w     

    Pokrzywnicy, 06-121 Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, pow. Pułtusk, woj. mazowieckie     

    NIP 568-14-72-

2. Filia posiada własne pieczątki zawierające takie same elementy.

3. W Bibliotece i w Filii bibliotecznej prowadzi się dziennik statystyczny, do którego wpisuje   

    się dane o bieżącej działalności. Biblioteka i Filia sporządzają roczne plany pracy,

    sprawozdania statystyczne oraz opisowe ze swej działalności zgodnie z wytycznymi i na  

    żądanie władz zwierzchnich.

4. Podstawą do opracowania sprawozdań są dokumenty biblioteczne, których prowadzenie

    określają przepisy obowiązujące w bibliotekach publicznych.

5. Akta archiwalne grupy A przechowywane są na miejscu w Bibliotece i w Filii.

 

 

 

 

                                                             

                                                                                           Pokrzywnica, 29 czerwca 2018 r.

Metadane

Źródło informacji:Gajewska Hanna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Gajewska Hanna
Data wprowadzenia:2018-07-24 10:56:16
Opublikował:Gajewska Hanna
Data publikacji:2018-07-24 10:58:54
Ostatnia zmiana:2018-07-24 10:58:57
Ilość wyświetleń:300
Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 023 691 88 57
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij